YENİ

duyuruYENİ VİDEOLAR EKLENMİŞTİR.

( Davut AÇIKGÖZ, Ümmethan BODUR ve Şerif ZENGİN'İN KENDİLERİYLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SOHBETLER EKLENMİŞTİR.)

HAYVAN TAKVİMİ

Son Haberler

Ramazan Ayı Faaliyetlerimiz 20 Ağustos 09 - 19 Eylül 09 tarihleri arasında Ramazan ayı münasebetiyle vakfımıza çeşitli faaliyetler yapılmıştır;Ramazan ayının gelmesi ile birlikte hergün iftar vaktinde vakfımız mensupları tarafından başta hali vakti müsait olmayanlar olmak üzere davetlilere iftar yemeği ikram edilmiştir.Ramazan ayı boyunca hergün gündüz 11:00`de başlamak üzere vakfımız salonunda MUKABELE programı gerçekleştirilmiştir.Ramazan geceleri iftar programından sonra vakti müsait olan misafirlerle beraber teravih ve yatsı namazları okunmuş olup akabinde Kuran tilaveti yapılmıştır.Bu ay boyunca hergün bir veya birkaç hatmi şerif okunmuştur.? Details...

Toplantı iptali 24/01/2010 Olağan Mütevelli toplantısı olumsuz hava şartlarından dolayı toplantı ekseriyeti sağlanamadığı için 1 hafta sonra aynı gün ve saatte toplanmak üzere ertelenmiştir.? Details...

--= NFSP =--

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI 2 Kasım 2011 Niğde Ulukışla -Altayköyde yaşayan  TASBİKE Ateyhan BİLGİN Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Cenab-ı Haktan Rahmet ve Mağfiret geride kalan aile efradına ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz .Mekanı cennet olsun . K.T.V.Yönetimi? Details...

Saat


Yazdır e-Posta

Kazak Türkleri Vakfı

 Resmi olarak, Aralık 1986 yılında kurulan vakfımızın esas temelleri 1970'li yılların sonlarına dayanır. 1952 yılında Türkiye'ye başlayan göc serüvenimiz 1954 yılının ortalarında nihayetlenir. 1955 yılına kadar devlet misafirhanelerinde kaldıktan sonra bir kısmı Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sin-delhöyük ve Musa hacılı köylerine, bir kısmı Konya merkeze bağlı İsmil ve Zengin köylerine, Bir kısmı Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altayköyüne, bir kısmı Aksaray iline bağlı Sultanhanı'na, bir kısmı da Manisa'nın Salihli ilçesine yerleştirildi. Geçen 20 yıl zarfında çevre şartlarına uyum sağlamak ve hayatlarını idame etmekle meşgul olan aksakallarımız, yeni neslin kendi kültürünü unutmakta olduğunu ve kendi inanç ve kültürüne ters bir takım adet ve alışkanlıklar edinmeye başladıklarını fark etiller. Duruma el koydular. Gençleri bu yozlaşmadan nasıl kurtarabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladılar, İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşamakta olan Kazakların evlerinde, toplumun ileri gelenleri ile çeşitli toplantılar düzenlendi. Ancak, 12 Eylül 1980 ihtilali ile oluşan sıkı yönetimin toplantıları yasaklaması nedeni ile toplantılara epey bir zaman ara verildi.
Bu ara, 1984 yılı sonbaharında gayri federe kulübümüz olan Türkistan Spor'un kongresi ile tekrar alevlendi. Kongrede gençlerimizi gören aksakallar çok duygulandılar ve toplumun tamamını kapsayan bir oluşum için kolları sıvadılar. Toplantılar toplantıları takip etti. Nihayetinde toplumun büyük bir çoğunluğunun katılımı ile vakıf kurulması kararı alındı. Vakfın resmi olarak kurulması için gerekli prosedürler araştırıldı. Tüzükler hazırlandı, gerekli makamlara gerekli başvurular yapıldı. Fakat, resmi vakıf senedi hazırlanırken herkesin ismini yazmak yüklü bir maliyet getireceği düşüncesi ile o zamanın şartları içerisinde 25 milyon TL. ve yukarısında bağış yapanların isimleri yazılması fikri benimsendi ve uygulamaya konuldu.
Nihayet, 19 kişi ile kurucular kurulu oluştu ve 3 Haziran 1986 tarihinde Zeytinburnu Noterliğinde "Kazak Türkleri Vakfı Resmi Senedi" hazırlanarak ilgili makam ve kuruluşlara sunularak vakfımızın ilk resmi temeli atılmış oldu.
Vakıf Resmi Senedinde isimleri yazılan kurucular kurulu şu isimlerden oluşmaktadır;


1- Davut AÇIKGÖZ
2- Muhammedi KILIÇ
3- Abdulhak İMREN
4- Yadanhan AKAY
5- Şirzat DOĞRU
6- Toktovbay TOPLU
7- Abbas KALKAN
8- Kadir HAYDAR
9- Cami AVCI
10- Abdulcelil İNAN
11- Toktovbay ORHAN
12- Murat AKSEL
13- Gulambay NAZIR
14- Sultan Mehmet SERBEST
15- SıdıkhanULUÇAY
16- Malik ŞEREFLİ
17- Celal Abdulcelil KAHRUMAN
18- İbrahim MUTLU
19- Abdulcelil GÜLER


Bu isimler, resmi kurucular olup, burada isimleri zikredilmeyen her türlü maddi ve manevi katkılarda bulunan tüm aksakallarımız, ata, apalarımız ve nice büyüklerimizin katkıları ile vakfımız bu günlere gelebilmiştir. Bilhassa Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ağabeylerimiz ve ablalarımızın katkıları çok büyüktür. Onların maddi ve manevi katkıları ile vakıf mal varlığımız çok yükselmiştir, isimleri zikredilen veya zikredilmeyen bu kurucularımıza, sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunarken, Cenab-ı Allah'tan yaşayanlara uzun ömür ve mutluluk dolu nice yıllar, ölenlere rahmet dileriz.
Vakfımızın Amacı:
Vakfımızın amacı 'Vakıf Resmi Senedi"nde şöyle ifade edilmektedir: Gerek vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı temin etmek ve gerekse başta, öncelikle Kazak Türkleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve insanlığın ilmi, iktisadi ve içtimai yönlerden katkıda bulunmak gayesi ile;
a)- Vakfın mat varlığı ile Türk - İslam kültürüne, milli ve manevi değerlere bağlı, kabiliyetli gençler yetiştirmek, bu maksatla gençliğe her derecede tahsil yapabilmelerini temin için imkanlar hazırlamak, eğitim ve öğretim kursları ve tesisleriyle, sanat kursları ve benzeri kurslar açmak, ihtisas için gerekirse yurt dışına talebe göndermek, Türkistan'daki kazak vatandaşlarımızın Türkiyemizde Türk İslam kültürüne bağlı eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak, maddi imkanları kısıtlı olan gençlerimize tahsil yapma imkanları sağlamak, burs vermek, ayni ve nakdi yardımlar yapmak,
b)- Fakir ve muhtaçlara, kimsesiz düşkünlere nakdi ve ayni yardımlar yapmak, fakir ve yaşlıların barınabileceği huzur evleri açmak,
c)- Fakir ve muhtaçlara ücretsiz muayene ve tedavi imkanları sağlamak,
d)- Türk islam örf ve adetlerine uygun düğünlerin (Toyların) yapılabileceği düğün salonları temin ve tesis etmek, bu yerlerde sait vakıf gayelerine uygun faaliyetler düzenlemek,
e)- Kanunlara uygun konferans, seminer, kurs gibi her türlü milli, ilmi ve dini toplantılar düzenleyerek halkımıza özellikle gençlerimize, her şeyden önce islami bilgileri, milli geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi öğretmek, gençlerimizin sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, boş vakitlerini değerlendirmek,
f)- Konferans, seminer ve ilmi araştırmalar suretiyle kendi kültür mirasımız hakkında bilgiler toplamak, bu amaçla ilmi eserler yazdırmak, bunları yayınlatmak,
g)- Türk ve islam büyükleri hakkında ilmi, dini ve milli konularda araştırmalar yapılmasını temin ve teşvik etmek, bu hususta hazırlanacak eserleri neşretmek veya neşrine yardım etmek,
h)- İmkanlar ölçüsünde ilmi, İslami ve milli dergi, mecmua vs. yayınlar yapmak,
i)- Üyelere ve üyelerin ana-baba ve çocuklarına ihtiyaçları halinde evlenme, doğum, ölüm ve kaza yardımları yapmak,
j)- Vakfın gayesini gerçekleştirecek diğer hizmetleri ifa etmek,
k)- Vakfın işletmesini deruhte ettiği tesislerden faydalananlardan maddi imkanları ölçüsünde alınacak masraf karşılıklarında, maliyetin üstünde herhangi bir kar amacı güdülmez diye ifade edilmektedir.
Vakfın hukuki durumu ve yapacağı işler :
Vakıf kendi mütevelli heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 903 sayılı kanunla belirtilen Teftiş makamı'nın denetimine tabii, tüzel kişiliği haiz özerk bir kuruluştur.
Vakfın siyasetle ilgisi yoktur.
Bu sıfatla vakıf, kanun3i sınırlamalar müstesna, gayesini tahakkuk ettirebilecek:
a)- Vakıf, miktar ve değeri tahdit edilmeden her türlü menkul ve gayrimenkul ile irtifak hakları iktisap edebilir, muteber usullerle satabilir, kiraya alabilir, kiraya verebilir.
b)- Vakfın ana gayrimenkulu satılamaz.
c)- Vasiyet, hibe vs. ölüme bağlı tasarruflar ile şartlı hibe kabul edebilir.
d)- Her türlü müzayede ve ihalelere iştirak edebilir.
e)- Vakıf mal varlığını geliştirmek ve arttırmak için her türlü zirai, sınai, ticari ve diğer sahalarda işletmeler kurabilir, işletmelere ortak olabilir. Amacına uygun kooperatifler kurabilir.
f)- İntifa dahil mülkiyetin gayri ayni hakları iktisab, istimal ve tasarruf edebilir.
g)- Vakıf, uygulama imkanı zor, iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan iyi niyetle telifi şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı mütevelli heyetinindir.
h)- Yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, hak veya alacak ifade edebilen her türlü senet ve bunlara ait kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.
i)- Vakıf, vakfın gayesine muvazi yerli ve yabancı vakıflarla yardımlaşabilir, işbirliği yapabilir.
j)- Vakıf, vakfın gayesine uygun olarak, vakfın gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, her çeşit mallarını ipotek ederek istikrarda bulunmaya veya lehine tesis edilecek ipotekleri kabule ve gerektiğinde fekke, vakfın ticari, sınai ve mali yatırımlarda ve iştiraklerde değerlendirmeye, verimlendirmeye, gerektiğinde bunları tasfiyeye, velhasıl vakfın gayelerinin tahakkuku için yararlı görülen bütün teşebbüs ve temellük ve tasarruflarda bulunmaya, mukavele aktine ve muamele ifasına, medeni kanunun 46. maddesinde belirtiltiği üzere selahiyetlidir.
Vakfedenler, vakıf gelirlerinden hiçbir surette yararlanamazlar.
Vakfın gelirleri 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanılamaz.
Kazak Türkleri Vakfı Başkanları ;

1.    Davut AÇIKGÖZ
2.    Muhammedi KILIÇ
3.    Toktovbay TOPLU
4.    Fazıl TOPLU
5.    Şahmansur DENİZ
6.    Madi ÇALIŞKAN
7.    Zafer SELVİ
8.    Ömer YİĞİT
9.    Ebutalip ÇOBANOĞLU
10.  İlyaz SAKA
11.  Derviş KILIÇ
12.  Davut AÇIKGÖZ
13.  Cumali ZENGİN
14.  A.Vahap KILIÇ
15.  Celal Abdulcelil KAHRUMAN

 

Vakfın Senedini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

- Kazak Türkleri Vakfı Resmi Vakıf Senedi -

 

Favoriler

Siteyi Favorilere Ekleyin
Sayfayi Favorilere Ekleyin
Giris Sayfasi Yapin
Sayfayi Yazdir

Galeriden Seçmeler

Anket

Web sayfamızı beğendiniz mi?
 

Ziyaretci Sayisi

mod_vvisit_counterBugün214
mod_vvisit_counterHepsi566860
Bookmark and Share